ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก) จัดงานงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร" ผ่านโปรแกรม Zoom และ เพจ Facebook ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก

29 มิถุนายน 2566

                                      <div class=