ขณะนี้เว็บไซต์บีโอไอ www.boi.go.th ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

04 กรกฎาคม 2566

                                      <div class=