บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ขอบ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่"

05 กรกฎาคม 2566
บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง "เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ขอบ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่"