“สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups : อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ”

14 กรกฎาคม 2566
เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศจากสำนักงาน BOI จ.พิษณุโลก มุ่งไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) จ. ปทุมธานี
พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต การวิจัยและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
โดยท่านจะได้เข้าเยี่ยมชม การวิจัยและพัฒนาการกำเนิดแสงซินโคตรอน จากสถาบันวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแสงซินโคตรอน จ.นครราชสีมา
เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น SmartFactoryโรงงานอัจฉริยะเต็มรูปแบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้วยการเชื่อมต่อ IoT และระบบอัตโนมัติ
เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก จากบริษัทวาวา แพค จำกัด จ.นครราชสีมา
เยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน ของบริษัททีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด จ.สระบุรี
ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยการสแกน QR CODE ในภาพเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร
และกรอกรายละเอียด และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อยู่อีเมลล์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ทางทีมงานจะติดต่อกลับหลังจากได้รับข้อมูลจากท่าน
 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
นายอาจินต์ ปานรัตน์ โทรศัพท์ 086-9286441
หรือ นายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ 091-0711863