ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567"

05 มีนาคม 2567
เมี่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) และนายอาจินต์ ปานรัตน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2567”ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบรูณาการนโยบายเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์ภาคฯ 7      ได้หารือร่วมหน่วยงานภาคี ในพื้นที่ เกษตรจังหวัดตาก ,พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก , สสว.ตาก ,อุตสาหกรรมจังหวัดตาก และบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เรื่องการจัดกิจกรรมสัมมนา “ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” CSR ในช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก