ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสียฯ กนอ.แห่งประเทศไทย และบรรยายสรุปภาพร่วมการลงทุนในพื้นที่ ณ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

14 มีนาคม 2567
เวลา 10. 55 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ พล.อ. กนิษฐ์ ชาญปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ตลาด และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 18  คน ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปภาพรวมตัวเลขการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมในที่ประชุมเพื่อนำไปดำเนินการต่อ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567