✨บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนา✨ เรื่อง " BOI ส่งเสริมมาตรการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน"

19 เมษายน 2567
✨บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนา✨
เรื่อง " BOI ส่งเสริมมาตรการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน"