ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “BOI ส่งเสริมมาตรการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็ง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมตากอันดามัน จังหวัดตาก

24 พฤษภาคม 2567