หารือการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัล

01 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ BOI ภาค7 พิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน และคณะ ในโอกาสเข้าพบปะหารือ การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลในพื้นที่ และจำนวนบริษัทที่ผ่านการขอ BOI ณ  ห้องรับรองศูนย์ฯ BOI พิษณุโลก วันที่ 31 มกราคม 2561