กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เพิ่มโอกาสเชื่อมโยงการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/STARTUP ในภาคเหนือตอนล่าง

12 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอพิษณุโลก) จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เพิ่มโอกาสเชื่อมโยงการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/STARTUP ในภาคเหนือตอนล่าง

เข้าเยี่ยมชมด่านศุลกากรสะเดา บริษัทท็อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจีเดค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัทซีเวลท์ โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด บริษัทอีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และ พบปะนักธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคใต้