ลงทะเบียน

แบบตอบรับการสัมมนา
“ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง ส่งเสริมการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer" ”
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00
** กรุณาใช้ Email ที่ใช้จริงในการสมัครเพราะทาง BOI จะตอบกลับตามอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้