ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนเหนือ 2 พิษณุโลก(เดิม)  หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการส่งเสริมการลงทุนแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 มีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศและนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการ และเลขานุการ
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก(ปัจจุบัน) นับเป็นสำนักงานแห่งที่ 2 ของสำนักงานบีโอไอภาคเหนือ ดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกที่เน้นส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (DDI : Domestic Direct Investment , FDI : Foreign Direct Investment) มีภาระกิจเผยแพร่ ชักจูงการลงทุน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนโดยการใช้ความร่วมมือสนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุนของแต่ละจังหวัด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และ อุทัยธานี ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) 
วิสัยทัศน์ ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง