บุคคลากร

  นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
Miss Nongyao Korkanruad
Director
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
nongyao.k@boi.go.th
โทร. 02-553-8111 ต่อ 4701

นายอาจินต์ ปานรัตน์
พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)
Mr. Arjin Panrat
Government Employee (Investment Promotion)
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
arjin@boi.go.th
โทร. 02-553-8111 ต่อ 4702

นายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์
พนักงานราชการ (พนักงานส่งเสริมการลงทุน)
Mr. Nippich suwannarak
One Stop Service Tak
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (ตาก)
nippich@boi.go.th
โทร. 02-553-8111 ต่อ 4712

 
นายณัฐกมล ทัพผึ้ง
ลูกจ้าง (เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน)
Mr. Natkamon Thapphueng
One Stop Service Tak
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (ตาก)
โทร. 02-553-8111 ต่อ 4712