บริการสนับสนุนธุรกิจ / การลงทุนผ่านระบบออนไลน์

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
 • บริการแนะนำการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานและภาคเอกชลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน 
 • ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปแก่นักลงทุน
 • การจัดตั้ง One Stop Service เพื่อให้บริการนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก (SEZ)
 • บริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • มอบบัตรส่งเสริมแก่ผู้ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์/ การแก้ไขโครงการ / การรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ E-investment
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ RMTS
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวผ่านระบบ E-expert 
  • ดรวจเริ่มงาน และการรายงานความคืบหน้าตามโครงการผ่านระบบ  e-mornitaring
  • ตรวจเปิดดำเนินการตามโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน