สถานที่ตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก 
59/15  อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3
ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8111,0-5524-8777
โทรสาร 0-5524-8752
E-mail : phitsanulok@boi.go.th
Web site : http://phitsanulok.boi.go.th